Statut fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Nazwa Fundacji

„Fundacja Sienna” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Kościół
Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny w Warszawie zwany dalej Fundatorem, aktem
notarialnym z dnia 23 czerwca 2017 r. Rep. A Nr 7110/2017 sporządzonym przez notariusza
w Warszawie Klaudię Najdowską.

§2
Siedziba i teren działania Fundacji

1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą oraz przystępować do innych
Fundacji.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§3
Inne postanowienia ogólne

1. Ze względu na cele Fundacji, nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy w
sprawach zabezpieczenia społecznego.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może używać pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę Fundacji, adres
jej siedziby oraz numer telefonu i adres e-mail.

Rozdział II
Przedmiot i formy działalności Fundacji.

§4
Cele Fundacji

Celami Fundacji są:
– Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej i misyjnej;
– Prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej i opiekuńczej;
– Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej.

§5
Formy działania

1.Cele Fundacji są realizowane w formach określonych w ust. 2-5. Fundacja prowadzi
współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach oraz udziela im wsparcia
finansowego.
2.Fundacja udziela chrześcijańskiego poradnictwa psychologicznego w zakresie:
a. doradztwa psychologicznego;
b. psychoterapii indywidualnej i grupowej, krótko i długoterminowej;
c. doradztwa duchowego;
d. działalności edukacyjnej;
e. tworzenia grup wsparcia i koordynacji ich pracy;
f. wspierania rozwoju dzieci i młodzieży;
g. udzielania porad prawnych;
h. prowadzenia telefonu zaufania;
i. organizowania konferencji i szkoleń.
3.Fundacja prowadzi chrześcijańskie jednostki edukacyjne, kulturalne i oświatowe w następującym zakresie:
a. wspieranie i organizowanie konkursów artystycznych, przyznawanie stypendiów,
premii i nagród artystom, uczniom i pedagogom;
b. prowadzenie chóru;
c. organizowanie przedsięwzięć artystycznych łączących w sobie wszystkie rodzaje
sztuk pięknych;
d. finansowanie i organizowanie konferencji i sympozjów mających na celu
propagowanie celów Fundacji;
e. pomoc w wykonaniu projektów naukowych i artystycznych realizujących cele
Fundacji;
f. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami rządowymi,
samorządowymi i pozarządowymi w tym krajowymi i międzynarodowymi, których
działalność jest powiązana z celami Fundacji;
g. udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej dla osób i jednostek
podejmujących i prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji;
h. finansowanie i organizowanie wyjazdów zagranicznych dla polskich artystów,
pedagogów, uczniów i osób związanych z ich działalnością;
i. finansowanie pobytu w Polsce artystów, pedagogów, uczniów i osób związanych z
ich działalnością z innych krajów;
j. organizowanie współpracy międzynarodowej realizującej cele Fundacji;
k. promocję zagranicznych artystów w Polsce i polskich artystów zagranicą;
l. finansowanie unowocześniania metod kształcenia muzycznego, zakupu materiałów
edukacyjnych, sprzętów i akcesoriów muzycznych dla instruktorów i uczniów;
m. finansowanie konsultacji, lekcji i spotkań z artystami, instruktorami oraz
pedagogami;
n. prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem muzycznym;
o. wspieranie rozwoju oraz promowanie talentów, pomoc w rozpoczęciu kariery
zawodowej;
p. skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków, miłośników muzyki i innych sztuk
pięknych, działaczy kultury i przedstawicieli życia gospodarczego w kraju i za
granicą.
3. Fundacji prowadzi działalność ewangelizacyjną w następującym zakresie:
a. organizowanie akcji ewangelizacyjnych (spotkania, koncerty, festiwale, spektakle,
warsztaty, kursy, szkolenia, wykłady) w budynku i poza nim;
b. wszelkie działania mające na celu zapoznanie z historią i zasadami wiary Kościoła
Zielonoświątkowego.
4. Fundacja utrzymuje i prowadzi lokal, w którym nieodpłatnie wydawana jest żywność i
posiłki, oraz służący organizowaniu spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych
oraz bankietów.

Rozdział III
Organy Fundacji

§6
Wykaz organów

Organami Fundacji są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§7
Sposób powoływania Zarządu.

1. Pierwszy skład Zarządu jest powoływany przez Fundatora. Powołanie członków na
kolejne kadencje dokonywane jest uchwałą Komisji Rewizyjnej.
2. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić uchwałą Komisji
Rewizyjnej z następujących przyczyn:
a. działania na szkodę Fundacji;
b. skazania prawomocnym wyrokiem karnym;
c. niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w Zarządzie;
d. choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka Zarządu;
e. podejmowanie działań sprzecznych z postanowieniami statutu lub naruszających
akty wewnętrzne Fundacji.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa również na skutek:
a. śmierci członka Zarządu;
b. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
c. utraty zdolności do czynności prawnych.

§8
Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu.

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób, prezesa i dwóch wiceprezesów.
2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona prezesa. Pozostali członkowie obejmują
funkcje wiceprezesów. Pierwszego prezesa powołuje Fundator.
3. Zarząd powoływany jest na okres 5 lat.

§9
Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Fundacji, niezastrzeżone do
kompetencji innych organów, a w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działań oraz planów
finansowych;
b. zarządzanie majątkiem Fundacji;
c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
d. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
e. ustanawianie regulaminów wewnętrznych.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może Prezes Zarządu samodzielnie lub
dwóch członków Zarządu łącznie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W sprawach majątkowych powyżej 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§10
System głosowania Zarządu.

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.
2. Do ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków
Zarządu.

§11
Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia
Zarządu powinien wskazywać cel jego zwołania.
2. Posiedzeniu przewodniczy Prezes albo wskazany przez niego członek Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące w siedzibie Fundacji
lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu.
4. O terminie posiedzenia zawiadamia drugiego członka Zarządu Fundacji jego Prezes
listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni
przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać o ile członek Zarządu na piśmie
oświadczy, że zna termin posiedzenia.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków
komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków
Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich
środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się przeprowadzenia posiedzenia w
takiej formie.
6. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli
członkowie Zarządu zostali poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać
podjęta oraz terminie, w jakim winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi
Zarządu i nie sprzeciwił się podjęciu uchwały w tej formie.

§12
Organ nadzoru

1. Organem nadzoru Fundacji jest Komisja Rewizyjna.

§13
Sposób powoływania Komisji Rewizyjnej.

Komisję Rewizyjną powołuje Fundator.

§14
Skład Komisji Rewizyjnej i czas trwania jej mandatu.

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 5 lat.

§15
Kompetencje Komisji Rewizyjnej.

1. Komisja Rewizyjna zatwierdza przygotowywane przez Zarząd wszelkie sprawozdania
finansowe oraz inne sprawozdania z działalności, a także roczne zeznania podatkowe –
które Fundacja jest zobowiązania sporządzać oraz przekazywać sądom lub organom
administracji zgodnie z przepisami prawa.
2. Dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym Komisja Rewizyjna weryfikuje zgodność
działalności Fundacji działalność merytoryczną Fundacji, a następnie sporządza raport
i przekazuje go Fundatorowi.
2. Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę finansową lub działalności zgodnej ze
statutem w trybie doraźnym na polecenie Fundatora.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty
Fundacji.

§16
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

1. Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Jeżeli Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej nie został powołany, Komisję Rewizyjną może zwołać każdy członek
Komisji Rewizyjnej. O ile w dalszych postanowieniach Statutu jest mowa o
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej rozumie się przez to członka Komisji Rewizyjnej
zwołującego posiedzenie zgodnie ze zdaniem poprzednim.
2. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy w
siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub Zarządu. Wniosek o zwołanie
posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinien wskazywać cel jego zwołania.
5. O terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawiadamia Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej
14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać o ile członkowie Komisji
Rewizyjnej na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się także za pośrednictwem środków
komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków
Komisji Rewizyjnej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej mają
dostęp do takich środków i żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie sprzeciwił się
przeprowadzenia posiedzenia w takiej formie.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, jeżeli członkowie Komisji Rewizyjnej zostali poinformowani na
piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim winni
przekazać swoje stanowisko na piśmie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i nie
sprzeciwili się podjęciu uchwały w tej formie.
8. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów.
9. Do ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji
Rewizyjnej.

Rozdział IV
Majątek Fundacji oraz Zasady Gospodarowania Mieniem

§17
Źródła majątku

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące
złotych), ruchomości i nieruchomości oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez
Fundację, w toku jej działania. Do majątku Fundacji należy też przekazana przez
Fundatora na podstawie odrębnej umowy użyczenia część budynku położonego w
Zborze Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie przy ul. Siennej 68/70.
2. Fundacja czerpie środki majątkowe z:
a. darowizn, dotacji, subwencji i dofinansowań udzielonych przez krajowe i
zagraniczne osoby prawne lub fizyczne, w szczególności urzędy i inne instytucje
publiczne, a także przedsiębiorców, kościoły, fundacje, organizacje społeczne lub
religijne;
b. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, z odsetek z
lokat i rachunków bankowych;
c. spadków i zapisów;
d. funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
f. działalności odpłatnej, wynikającej z celów statutowych Fundacji;
g. świadczeń od sponsorów realizowanych w zamian za usługi wizerunkowe lub
reklamowe świadczone przy okazji przedsięwzięć, imprez, konferencji i innych
wydarzeń o podobnym charakterze, realizowanych przez Fundację zgodnie z § 5;
h. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§18
Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w zakresie
niepokrywającym się z celami statutowymi Fundacji oraz w formach niepokrywających
się ze sposobami realizacji tych celów – w następujących dziedzinach:
a. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
b. działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją;
c. działalności obiektów kulturalnych;
d. wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
e. zarządzania nieruchomościami wykonywana na zlecenie;
f. działalności usługowej związanej z wyżywieniem;
g. udostępnianiem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego
zakwaterowania;
h. pozaszkolnych form edukacji artystycznej;
i. działalności wspomagającej edukację;
j. działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni;
k. działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
l. działalności związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałej działalności
wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej;
m. działalności wydawniczej;
n. sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach;
o. sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w
wyspecjalizowanych sklepach;
p. sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej w
wyspecjalizowanych sklepach;
q. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
r. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami.
2. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą
wynosi 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych).

§19
Sposób wydatkowania dochodów fundacji

1. Dochody Fundacji przeznaczane są na realizację celów Fundacji.
2. Z dochodów Fundacji pokrywane są koszty jej funkcjonowania.
3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z
celem dla jakiego je zorganizowano.
4. Dochody pochodzące z darowizn, ofiar, dotacji, dofinansowań, spadków i zapisów mogą
być przeznaczone na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe.

§20
Zmiany w statucie

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Komisja Rewizyjna, zwykłą większością głosów,
jednakże za uchwałą powinno głosować co najmniej trzech członków. Zmiany statutu nie
mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§21
Likwidacja

1. Fundacja ulega likwidacji w razie zrealizowania celów, dla jakich została ustanowiona
lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji oraz innych
przypadkach wskazanych w ustawach.
2. Likwidatora wyznacza Komisja Rewizyjna.
3. Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji, przeznaczony będzie na rzecz działających
w Polsce organizacji o zbliżonych celach.
z upoważnienia Fundatora

Anna Mazurek
29.08.2017

Wesprzyj nas

Jeśli chcesz, aby Twoja darowizna została przeznaczona na konkretny projekt, dopisz w tytule przelewu jej nazwę, np. Darowizna na cele statutowe Fundacji Sienna – chór Sienna Gospel Young.

Część dochodu z każdej konsultacji, warsztatu, szkolenia, zajęć indywidualnych i grupowych zasila działania Fundacji Sienna